ORGANITZACIÓ DEL CLUB

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE D’ESPORTS LLINARS

ÒRGANS DE L’ENTITAT

ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS:

És l´òrgan màxim de govern de l’entitat. Es reuneix un cop l’any en assemblea ordinària formada per tots els socis majors d’edat al corrent de pagament de la temporada en curs. L’assemblea ordinària aprova, si s’escau, els comptes i les activitats de la temporada anterior i el pressupost de la següent temporada. A més pot tractar altres temes presents a l’ordre del dia. També es pot convocar assemblea de forma extraordinària per petició de la junta o d’un grup de socis segons els procediments establerts estatutàriament.

JUNTA DIRECTIVA:

La formen, de forma obligatòria, un president/a, un secretari/a, un tresorer/a. I, de forma opcional, els sots-presidents i vocals sense limitació que s’estimin oportuns. L’assemblea General de Socis escull, en forma d’eleccions, o censura, segons estatuts, els membres de la Junta Directiva. Tenen dret a vot tots els socis de la temporada en curs, majors d’edat i amb totes les quotes pagades al moment de convocar-se eleccions.

Les tasques de la Junta Directiva són, en essència, quatre:

– Contractar els directors esportius de l’entitat (coordinadors i responsables d’àrea).
– Representar institucionalment a l’entitat davant ajuntament, institucions, federació catalana de futbol i altres clubs.
– Elaborar el pressupost anual i, un cop aprovat per l’assemblea, vetllar per la seva correcta execució.
– Acceptar, si s’escau, noves altes de socis. I sancionar, segons estatuts, socis actuals.

Tots els membres de la Junta Directiva han de ser membres de ple dret. Es tracta d’un càrrec gratuït, no poden rebre cap mena de remuneració per part del club i han de pagar les seves quotes igual que la resta de socis. El mandat de la Junta Directiva és per un màxim de sis anys, renovables per via electoral.

La resta de tasques les porten a terme una sèrie d’òrgans, cada un amb les seves pautes de funcionament (les podeu veure clickant als següents links):

ASSOSCIACIÓ DE MARES I PARES D’ESPORTISTES (AMPE)

ÀREA DE RENDIMENT ESPORTIU (ARE)

CONSELL ESPORTIU

COMITÈ ÉTIC

ESTATUTS DEL C.E. LLINARS